Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

กำปั้นประจัญบาน PDF
เคียวเฮ เป็นทายาทของกลุ่มบริษัทสึงาตะ และเป็นคนที่มีวิชาการต่อสู้ที่เรียกว่าพลังหมัดลมปาน จึงมีพวกสมาพันธต่างๆที่ต้องการใช้ประโยชน์จากพลังพิเศษที่ เคียวเฮ มีจึงมีการต่อสู้เกิดขึ้น!!

Post a Comment for "กำปั้นประจัญบาน PDF"