-->

JIN หมอทะลุศตวรรษ PDF

JIN หมอทะลุศตวรรษ PDF


JIN หมอทะลุศตวรรษ มินาคาตะคะ จิน ถูกพระเจ้าเล่นตลกให้หลุดจากห้วงแห่งเวลา หลงพลัดเข้าไปในช่วงปลายยุคเอโดะ และไปอยู่ท่ามกลางยุคสมัยที่การแพทย์ยังไม่เจริญ และใช้ความรู้และความสามารถในการผ่าตัดแบบที่โลกในยุคนั้นยังไม่มี เข้ารักษาผู้คนมากมาย


Related Posts

แสดงความคิดเห็น

Come on, Subscribe Our New PDF Now