Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

JIN หมอทะลุศตวรรษ PDF

JIN หมอทะลุศตวรรษ PDF


JIN หมอทะลุศตวรรษ มินาคาตะคะ จิน ถูกพระเจ้าเล่นตลกให้หลุดจากห้วงแห่งเวลา หลงพลัดเข้าไปในช่วงปลายยุคเอโดะ และไปอยู่ท่ามกลางยุคสมัยที่การแพทย์ยังไม่เจริญ และใช้ความรู้และความสามารถในการผ่าตัดแบบที่โลกในยุคนั้นยังไม่มี เข้ารักษาผู้คนมากมาย


Post a Comment for "JIN หมอทะลุศตวรรษ PDF"