Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ยมทูต13นาที เล่ม1-2 จบ PDF Yaoi  หนิงฉือซาน ทำงานเป็นพนักงานประกันภัย มีความสามารถพิเศษในการเห็นความตายของลูกค้าประกันตัวเองล่วงหน้า 13 นาที ทำให้เขาเข้าไปช่วยขัดขวางความตายของเหล่าลูกค้าได้ทันเสมอ และนั่น...ก็ทำให้งานของท่าน ๆ ยมทูตยุ่งเหยิง จนต้องเรียกหัวหน้า (?) ยมทูตอย่างหานปิงมาจัดการ!
Post a Comment for "ยมทูต13นาที เล่ม1-2 จบ PDF Yaoi"