Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

จอมนางริษยา เล่ม1 PDFก่อนสิ้นลม จี้เจินได้ระลึกถึงเรื่องราวในภพนี้ นางรู้ดีว่าตนเองใช้ชีวิตอย่างผิดพลาดมาโดยตลอด

ถึงแม้จะได้เกิดในภพใหม่ แต่ความแค้นเดิมนั้นฝังรากลึกลงในจิตใจ

จี้เจินสัญญากับตนเองว่า จะต้องไปอยู่ในจุดสูงสุด และทำลายพวกคนที่เคยก่อกรรมกับนางเอาไว้ ให้ต้องทนทุกข์ราวตกนรกทั้งเป็น!Post a Comment for "จอมนางริษยา เล่ม1 PDF"