Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Long live summons เดชคัมภีร์เทพฤทธิ์ 1 - 846ทวีปมังกรทะยานคือโลกแห่งการอัญเชิญ เจ้าจะกลายเป็นผู้แข่งแกร่ได้ถ้าหาเจ้าเป็นผู้อัญเชิญ! ยิ่วหยางเด็กนักเรียนมัธยมปลายธรรมดาถูกส่งเข้ามายังโลกนี้อย่างฉับพลันทันด่วน เมื่อเข้าฟื้นขึ้นมา ได้พบใบหน้าของหลายคนที่เต็มไปด้วยความห่วงใย และพบว่าเขาเป็นตัวตนอีกคนหนึ่ง กลับกลายเป็นว่าเขาเป็นบุตรที่ไม่เอาไหนของตระกูลยิ่ว จนถึงกับโดดน้ำตายเพราะถูกปฎิเสธการหมั้น อีกทั้งไม่สามารถจะทำพันธสัญญากับคัมภีร์อัญเชิญได้ แต่ยิ่วหยางกลับประสบความสำเร็จทำพันธสัญญากับคัมภีร์

001-716 https://stfly.io/zECO


Post a Comment for "Long live summons เดชคัมภีร์เทพฤทธิ์ 1 - 846"