Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

เชลยรักกักใจ 余宛宛 PDFผู้ชนะเป็นกษัตริย์... ผู้แพ้กลายเป็นผู้ร้าย
เช่นเดียวกับแคว้นเป่ยโม่ ที่ชนะทั้งเจ็ดแคว้นเมื่อสิบกว่าปีก่อน

‘ฉู่เหลียนเฉิง’ เป็นตัวประกันจากแคว้นหนานฉู่
นางมีสุขภาพร่างกายที่อ่อนแอ แต่กลับมีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาด
เพียงเพราะความสามารถในการแยกแยะกลิ่น นางจึงมีเบาะแสสำคัญ
ทำให้ ‘เฮยทั่วเทียน’ มีความชอบธรรมในการก้าวสู่บัลลังก์แคว้นเป่ยโม่
นางปรารถนาที่จะเป็นผู้สร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่ราษฎร
เขาจึงให้นางเป็นผู้ช่วยอาลักษณ์ทำงานข้างกายเขา
ช่วยเขารวมแผ่นดินเป็นหนึ่ง!

สำหรับแคว้นเดิม... นางคือผู้ทรยศ
แต่สำหรับแคว้นเขา... การสวามิภักดิ์คือการทุ่มเททั้งหัวใจให้เขาเห็น
และไม่ใช่แค่ใจต่อบ้านเมือง
แม้แต่ความรัก... สุดท้ายเขาก็ต้องการจากนาง!


เชลยรักกักใจ

Post a Comment for "เชลยรักกักใจ 余宛宛 PDF"