Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

คู่บุรษกู้ใต้หล้า 李惟七 เล่ม1-2 จบ PDFความรักเป็นสิ่งปุบปับกะทันหัน มิตรภาพกลับเป็นสิ่งที่ต้องสะสมบ่มเพาะ ความรักมักเกิดขึ้นเพียงชั่วขณะหนึ่ง ทว่ามิตรภาพจำต้องผ่านการทดสอบแห่งกาลเวลา เมื่อคนผู้หนึ่งถูกนับเป็นสหายแล้ว คนผู้นั้นก็จะเป็นสหายไปตลอดกาล… เฉกเช่นเดียวกับ ‘จวินอู๋อี้’ และ ‘ซูฉางซัน’ หนึ่งคือแม่ทัพแห่งต้าสุย ผู้มีใจจงรักภักดีต่อชาติบ้านเมืองเข้มข้น วีรบุรุษแห่งแผ่นดิน อีกหนึ่งคือบัณฑิตมากปัญญา ทว่าเอ้อระเหยลอยชาย เอาแต่อารมณ์ไม่แยแสผู้ใด แม้ต่างอุปนิสัย ต่างอุดมการณ์ แต่มีปณิธานเดียวกันคือขจัดความไม่ชอบธรรม! ไม่ว่าจะยุทธภพหรือราชสำนักล้วนมีการต่อสู้ห้ำหั่น ในโลกของบุรุษ นับให้หัวใจภักดีมีสัจจะ ถือคุณธรรมน้ำมิตรเป็นดั่งชีวิต แม้เพียงเคยร่ายเพลงร่ำสุรา ก็พร้อมให้โลหิตอาบทาอาภรณ์!!Post a Comment for "คู่บุรษกู้ใต้หล้า 李惟七 เล่ม1-2 จบ PDF"