Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

เกลียวกระซิบ PDF

การเดินทางข้ามกาลเวลา อาจเป็นเรื่องเหลือเชื่อสำหรับผู้คนมากมาย รวมทั้งเขาและเธอ

แต่เรื่องเหลือเชื่อนั้น ได้เกิดขึ้นแล้วกับมินมิน เมื่อช่องว่างของกาลเวลาพาเธอย้อนกลับไปยังอดีตกาลเมื่อสองร้อยกว่าปีก่อน จนได้พบกับบรรพบุรุษชาวโยเดีย...เชลยศึกที่ถูกกวาดต้อนมาจากกรุงศรีอยุธยา

อดีตอันอ่อนไหว
อดีตอันส่งผลกระทบถึงปัจจุบันและอนาคต

มินมินและปรมินทร์พบว่า การเดินทางย้อนเวลา ไม่ใช่เรื่องสนุกเหมือนที่เคยอ่านในนวนิยาย
เพราะการกระทำบางอย่างของพวกเขา อาจส่งผลให้ปัจจุบันต้องเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาล...

Download

Post a Comment for "เกลียวกระซิบ PDF"